Visie

Advies en Ontwerp voor Water & Energie

Een duurzame samenleving vraagt om innovatieve oplossingen op het gebied van Water & Energie. Investeringen die in het verleden zijn gedaan, hebben vaak een lange afschrijvingstermijn waardoor vernieuwingen vaak jaren worden uitgesteld. Door aan bestaande procesonderdelen nieuwe procesfuncties toe te kennen of te optimaliseren, staat een lange afschrijvingstermijn een innovatieve aanpak niet in de weg. Ook door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en overheid wordt de doelmatigheid vergroot en zijn innovaties met een gezamenlijke aanpak mogelijk.


Uitgangspunten
Ketengedachte
Pragmatische aanpak
Altijd op basis van duurzaamheids principe
Afspraken nakomen
Thema’s
Water en afvalwater behandeling
Slib en mest behandeling
Energie en grondstoffen terugwinning

Het ‘Nieuwe Werken’ bij Columbus Innovation Group

Columbus Innovation Group is een klein adviesbureau waarbij lage overheadkosten en hoge kwaliteit van adviesdiensten hand in hand gaan. Daardoor kan Columbus Innovation Group concurreren met andere adviesbureaus en grootschalige opdrachten verwerven in het binnen- en buitenland. Om dit te bereiken heeft Columbus Innovation Group het ‘Nieuwe Werken’ geïntroduceerd.

Columbus Innovation Group beschikt over een groot netwerk van zelfstandige, zeer ervaren kennisdragers, gespecialiseerd in diverse disciplines op het gebied van water & energie. Columbus Innovation Group brengt deze professionals samen door projectteams te formeren voor elke specifieke opdracht.

Het management van Columbus Innovation Group formeert en faciliteert de projectteams en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de aangenomen opdracht. Door samenwerking te initiëren met andere vakspecialisten kunnen de beste oplossingen worden gerealiseerd.

Het ‘Nieuwe Werken’ motiveert en inspireert professionals bij Columbus Innovation Group. Door onderlinge kennisuitwisseling en verbreding van het vakgebied worden nieuwe oplossingen van hoge kwaliteit gevonden. De interdisciplinaire collegiale toetsen zijn gewaarborgd en de voorgestelde adviseur voert ook daadwerkelijk de werkzaamheden uit.

Spreekt de werkwijze van Columbus Innovation Group u ook aan, hetzij als opdrachtgever hetzij als zelfstandige professional? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Diensten

Op dit moment hebben zich aan de Columbus Innovation Group specialisten gecommitteerd op het gebied van:

- Project- en Interimmanagement
- Procestechnologie
- Afvalwater
- Energie
- Proces- en Drinkwater
- Werktuigbouw
- Elektrotechniek
- Meet- en Regeltechniek
- Civiele techniek
- Hydraulica Waterketen- en systemen
- Proces Automatisering
- Economie
- Juridisch advies
- Vergunningen
- Biogasveiligheid
- Architectuur
- ICT
Referenties

Interim Manager Proces Automatisering

Jaar: 2013-2014
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Voor de afdeling Proces Automatisering van het Waterschap Rivierenland, heeft CIG gedurende 1.5 jaar het vervangen van de procesautomatisering voor RWZI’s en Afvalwatertransportsystemen begeleid. Het project met de benaming iPA, omvatte 39 Rioolwaterzuiveringsinstallaties en 184 Rioolgemalen, met een totaal investeringsbedrag van 21M€. In het verlengde hiervan zijn de eerste proefopstellingen gemaakt voor de realisatie van een centrale regelkamer.

Procestechnoloog Slibverbranding

Jaar: 2014-2016
Opdrachtgever: Afval en Energie Bedrijf Amsterdam

Voor de afdeling Technologie en Projecten heeft CIG gedurende 2 jaar het slibverbrandingsproces van AEB Amsterdam geoptimaliseerd zodat de verbrandingscapaciteit is toegenomen van 70Kt/j naar 100Kt/j. AEB Amsterdam is een huisvuilverbrandingscentrale die per jaar 1.4Mt afval/j verwerkt. Door middel van co-verbranding wordt communaal slib verbrand in de vuilverbranding. Door het ontwikkelen en realiseren van procesaanpassingen is de verwerkingscapaciteit met ruim 40% toegenomen. Daarnaast is voor een voorontwerp gemaakt en een haalbaarheidsstudie voor het drogen van communaal slib tot 95% d.s. tot biogranulaat. De organische natte fractie (ONF) zal uit het huisvuil worden gescheiden en vergist. Voor het verwerken van het digestaat is een voorontwerp gemaakt met een haalbaarheidsstudie, voor het drogen van het digestaat tot 95% d.s. tot biogranulaat. Beide biogranulaat stromen zijn stabiel, stinken niet en kunnen eenvoudig worden opgeslagen. Het biogranulaat kan worden ingezet als biobrandstof in de vuilverbrander als stuur brandstof of elders als groene co-brandstof.

Effluent beluchting

Jaar: 2017
Opdrachtgever: ADS

Voor het Waterschap de Dommel, heeft de CIG in onder aanneming een VO gemaakt voor het realiseren van een nabeluchting in de effluentleiding van de RWZI Eindhoven.

Ondersteuning afdeling projecten

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

De Columbus Innovation Group levert ondersteuning aan de afdeling projecten van het Waterschap Vechtstromen, door het detacheren van een zuivering technisch adviseur.

Haalbaarheidsonderzoek waterkrachtcentrale in de Dinkel

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Stichting Duurzaam Noord Deurningen

In opdracht van Stichting Duurzaam Noord Deurningen is de Columbus Innovation Group bezig met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van een waterkrachtcentrale in de Dinkel. Het plan is om een waterkrachtcentrale in de stuw Stokkenspiek te integreren. Er zijn verschillende technologieën vergeleken. Belangrijk aspect bij de uiteindelijke keuze naast de financiële consequenties is de visvriendelijkheid van de gekozen technologie. Daarnaast is het een pre indien het mogelijk is ook terug te kunnen pompen om zo vis trek in de Dinkel mogelijk te maken.

ATS Bommelerwaard

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel

In opdracht van de gemeente Zaltbommel ontwerpt de Columbus Innovation Group een afvalwater transportsysteem, voor het verzamelen van het afvalwater van 110 tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard naar de RWZI Zaltbommel. Het ontwerp komt tot stand in een bouwteam, waarin de opdrachtgever nauw samenwerkt met zijn adviseurs. Bij het vaststellen van de uitgangspunten wordt gebruik gemaakt van Mind Mapping, hiermee wordt de discussie gevisualiseerd en continu geactualiseerd. Het resultaat van deze discussie wordt verwerkt in de uitgangspuntenrapportage. Vervolgens worden de uitgangspunten m.b.v. van system engineering uitgewerkt naar een Voorontwerp (VO) met PFD. Het VO wordt daarop uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO) met P&ID, welke geschikt is voor aanbesteding volgens UAV-gc of voor uitwerking in bestek vorm.

Tender Evaluatie AWZI Zuivelfabriek en melkveebedrijf Libanlait en AWZI Wijnhuis Ksara (Libanon)

Jaar: 2017 - 2018
Opdrachtgever: Wereld Waternet / Ministry of Environment (LEPAP) Lebanon

In het najaar van 2017 heeft Columbus Innovation Group een tweetal tender evaluaties uitgevoerd voor zowel de grootste zuivelfabriek van Libanon (Libanlait) in Hosh Sneid in de Bekaa Vallei als voor het gerenommeerde wijnhuis Ksara in Zahle. De zuivelfabriek verwerkt de melk die afkomstig is van het op de locatie gelegen eigen melkveebedrijf met 3000 koeien.

Tijdens een werkbezoek zijn beide locaties bezocht en zijn de plannen met het management van beide bedrijven in detail besproken. Columbus Innovation Group heeft na deze gesprekken voor beide situaties allereerst een procesontwerp uitgewerkt en is daarna begonnen om de beschikbare offertes te beoordelen. De resultaten met onze adviezen zijn beschreven in een tweetal rapportages. Op basis van deze resultaten zullen voor beide locaties een aantal leveranciers de mogelijkheid krijgen om op basis van aanvullende informatie hun aanbieding aan te passen/ te verduidelijken. CIG zal de aangepaste offertes opnieuw beoordelen en vergelijken.

Projectleider realisatie mono-vergistingsproject op boerderij schaal in Noord Deurningen

Jaar: 2016 - 2018
Opdrachtgever: Energie Coöperatie IJskoud

In Noord Oost Twente rondom Noord Deurningen wordt een uniek project gerealiseerd waarbij de geproduceerde mest van een zevental melkveebedrijven op boerderijschaal wordt vergist. Het geproduceerde gas wordt vervolgens via een nieuw te bouwen biogasnetwerk naar twee afnemers op het nabij gelegen industrieterrein van Denekamp getransporteerd. Het biogas dient bij de twee afnemers als aardgasvervanger voor de productie van stoom. Columbus Innovation Group is verantwoordelijk voor de projectleiding. Drie van de vier vergisters zijn inmiddels gebouwd en ook de aanleg van het biogasnetwerk is vrijwel klaar. Binnenkort worden de invoed- en afname skids gebouwd en geïnstalleerd. Volgens de planning zal in mei 2018 het eerste biogas worden geleverd.


Over ons


Ing. Ben Bisseling is zijn loopbaan na de MTS begonnen bij het dan juist opgerichte Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, als Elektrotechnicus bij de afdeling beheer en onderhoud. Gedurende de jaren bij het ZOG heeft hij in de avonduren de diploma’s Elektrotechniek, Werktuigbouw en Meet & Regeltechniek aan de Pedagogische Technische Hogeschool (PTH) in Enschede behaald. In de tijd bij het ZOG werden door hem en zijn team RWZI’s en gemalen in eigenbeheer vergaand geautomatiseerd en bestaande zuiveringsprocessen geoptimaliseerd. Tevens werden in die tijd lokale zuiveringen vervangen door grote centraal gelegen RWZI’s. Bij de bouw van deze RWZI’s en bij de aanleg van de Afvalwater transportsystemen maakte hij onderdeel uit van de nieuwbouwteams. Na een periode van 18 jaar werd de overstap gemaakt naar RoyalHaskoning, voor het opzetten van een afdeling Afvalwaterbehandeling. Deze afdeling groeide uit naar een team van 70 mensen, waarmee zowel nationaal als internationaal 44 RWZI’s en 60 Afvalwatertransport systemen, ontworpen en gerealiseerd zijn. Als teamleider techniek heeft hij 2 patenten op naam verkregen, één voor het anaerobe behandelen van afvalwater MUASB™ en één voor het vergisten van communaal slib of mest COLUMBUS™. Na een loopbaan van 21 jaar bij RoyalHaskoning werd vanuit zijn functie als Director Innovation & Business development de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau Columbus Innovation Concepts, welke is uitgegroeid naar de Columbus Innovation Group.


Ing. Derick Coops Is altijd op zoek naar het optimum van techniek, financiën en tijd. Handelt vanuit de wetenschap dat je het geld maar één keer kunt uitgeven, Houdt van een no-nonsense mentaliteit en onderscheidt hoofdzaken van bijzaken. Combineert werktuigkundige, chemische en technologische kennis met ervaring als ontwerper, adviseur en projectleider op tal van projecten in Europa, Midden- en het Verre Oosten op het gebied van (afval) waterzuivering en energie. Heeft ervaring met alle disciplines die nodig zijn (inclusief civiel, elektrisch) om een installatie te bouwen, voor zowel industriële- als stedelijke zuiveringen. Heeft ervaring met proefinstallaties, ontwerp, inbedrijfname, scholing en training. Als projectleider in staat om complexe multidisciplinaire vraagstukken te behandelen. Heeft oog voor belangen van betrokken partijen, verkregen door ruime ervaring bij ingenieursbureaus, aannemers en overheid.

Na zijn studie werktuigbouwkunde is hij o.a. werkzaam geweest voor Nijhuis Pompen, Ingenieursbureau Schneider en Royal Haskoning.


Dr. Ir. Jeroen Hulsbeek is een bedreven en deskundige ontwerp- en procestechnoloog met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het ontwerp van waterzuiveringsinstallaties. Na zijn studie aan de Landbouw Universiteit Wageningen (nu WUR) heeft hij in 1994 zijn promotieonderzoek m.b.t. biologische N- en P-verwijdering succesvol afgerond aan de Technische Universität Hannover. De daaropvolgende jaren is hij bij Royal Haskoning betrokken geweest bij het ontwerp van een groot aantal RWZI’s als discipline verantwoordelijke of projectleider. Daarnaast is Jeroen ook betrokken geweest bij de uitvoering van adviesdiensten ten aanzien van de optimalisatie afvalwatersystemen, slibbehandeling en vergisting. Vanaf 2007 tot eind 2016 was hij als Technical Manager binnen Norit/Pentair verantwoordelijk voor de afdelingen Processengineering & Commissioning en de afdeling Service Management. De afgelopen jaren heeft Jeroen gemerkt dat hij de meeste voldoening haalt uit zijn werk door inhoudelijk met projecten bezig te zijn. Daarom is hij in 2017 de uitdaging aangegaan om binnen de Columbus Innovation Group deze projecten zelf te initiëren en vervolgens met het best mogelijke projectteam uit te voeren.

Samenwerkingspartners


Unieke samenwerking in Nederland met Rudolf Messner Umwelttechnik (RMU)
RMU is de uitvinder van de geperforeerde membranen. Door de sterke eigen R&D afdeling blijft de innovatiekracht gewaarborgd. Hierdoor is RMU marktleider op het gebied van plaatbeluchting. RMU heeft met Columbus Innovation Group in Nederland een sterke partner gevonden om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

Columbus Innovation Group initieërt met ondersteuning van RMU onderzoek t.b.v. optimalisatie beluchtingssystemen:
- Verlagen energieverbruik beluchting/menging.
- Verbetering effluentkwaliteit.
- Verbeteren performance van plaatbeluchting (reiniging/vervanging defecte platen).

Unieke samenwerking in Nederland met Flow Concept Hannover
Flow Concept is de specialist voor CFD modulering bij afvalwaterbehandeling en slibverwerking. CFD - modellering is een krachtig instrument voor de bepaling van de optimale configuratie:
- Locatie in- en uitgaande stromen.
- Locatie en aantal beluchtingsvelden.
- Locatie, richting en vermogen voortstuwers.
Referenties
Almere (Carrousel), Heenvliet (MBR), Drachten (BCFS)

Contact

Ben Bisseling
b.bisseling@columbusinnovationgroup.com
LinkedIn
+31 6 223 26 300

Derick Coops
d.coops@columbusinnovationgroup.com
LinkedIn
+31 6 535 13 179

Jeroen Hulsbeek
j.hulsbeek@columbusinnovationgroup.com
LinkedIn
+31 6 248 38 970


Columbus Innovation Group

Postadres
Elshardt 16, 7041 SW
’s-Heerenberg, NL

Bezoekadres
Bemmelseweg 57, 6662 PE
Elst, NL
info@columbusinnovationgroup.com

KVK 67738133