Visie

Onafhankelijk Advies en Ontwerp voor Water & Energie

Een duurzame samenleving vraagt om innovatieve oplossingen op het gebied van Water & Energie. Investeringen die in het verleden zijn gedaan, hebben vaak een lange afschrijvingstermijn waardoor vernieuwingen vaak jaren worden uitgesteld. Door aan bestaande procesonderdelen nieuwe procesfuncties toe te kennen of te optimaliseren, staat een lange afschrijvingstermijn een innovatieve aanpak niet in de weg. Ook door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en overheid wordt de doelmatigheid vergroot en zijn innovaties met een gezamenlijke aanpak mogelijk.


Uitgangspunten
Ketengedachte
Pragmatische aanpak
Altijd op basis van duurzaamheids principe
Afspraken nakomen
Thema’s
Water en afvalwater behandeling
Slibverwerking
Mestverwerking
Duurzame energie en grondstoffen terugwinning

Het ‘Nieuwe Werken’ bij Columbus Innovation Group

Columbus Innovation Group is een klein adviesbureau waarbij lage overheadkosten en hoge kwaliteit van adviesdiensten hand in hand gaan. Daardoor kan Columbus Innovation Group concurreren met andere adviesbureaus en grootschalige opdrachten verwerven in het binnen- en buitenland. Om dit te bereiken heeft Columbus Innovation Group het ‘Nieuwe Werken’ geïntroduceerd.

Columbus Innovation Group beschikt over een groot netwerk van zelfstandige, zeer ervaren kennisdragers, gespecialiseerd in diverse disciplines op het gebied van water & energie. Columbus Innovation Group brengt deze professionals samen door projectteams te formeren voor elke specifieke opdracht.

Het management van Columbus Innovation Group formeert en faciliteert de projectteams en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de aangenomen opdracht. Door samenwerking te initiëren met andere vakspecialisten kunnen de beste oplossingen worden gerealiseerd.

Het ‘Nieuwe Werken’ motiveert en inspireert professionals bij Columbus Innovation Group. Door onderlinge kennisuitwisseling en verbreding van het vakgebied worden nieuwe oplossingen van hoge kwaliteit gevonden. De interdisciplinaire collegiale toetsen zijn gewaarborgd en de voorgestelde adviseur voert ook daadwerkelijk de werkzaamheden uit.

Spreekt de werkwijze van Columbus Innovation Group u ook aan, hetzij als opdrachtgever hetzij als zelfstandige professional? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.Columbus Innovation Projects B.V. is een onderdeel van de Columbus Innovation Group.

In Columbus Innovation Projects B.V. (CIP) worden (realisatie) projecten ondergebracht die wat betreft omvang en contractvorm meer aandacht vragen voor organisatie en uitvoeringbegeleiding dan bij werkzaamheden die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van studies en analyses. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitvoeren en begeleiden van ontwerpen die in een bouwteam of bouwcombinatie worden gerealiseerd.

logo


Voor het samenstellen van het projectteam wordt binnen Columbus Innovation Projects B.V. gebruik gemaakt van dezelfde werkwijze als in de Columbus Innovation Group: het “Nieuwe Werken”.

Ontwerpers die worden ingezet voor Columbus Innovation Group worden ook ingezet voor Columbus Innovation Projects, zodat ontwerpkennis vanuit de voorbereidende studies / ontwerpen direct beschikbaar is voor de uitvoering van realisatie projecten.


Diensten

Op dit moment hebben zich aan de Columbus Innovation Group specialisten gecommitteerd op het gebied van:

- Project- en Interimmanagement
- Procestechnologie
- Assetmanagement
- Afvalwaterbehandeling
- Duurzame energie
- Proces- en drinkwaterbehandeling
- Werktuigbouw
- Elektrotechniek
- Meet- en Regeltechniek
- Mechatronica
- Civiele techniek
- Hydraulica Waterketen- en systemen
- Proces Automatisering
- Economie
- Juridisch advies
- Vergunningen
- Biogasveiligheid (ATEX)
- Architectuur
- Due diligence studies
- In bedrijfstelling aggregatie
- CO2 footprint berekeningen
- Aerius berekeningen t.b.v. Sikstof compositie
Referenties

Variantenstudie RWZI Tubbergen

Jaar: 2020 - 2021
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

De RWZI Tubbergen heeft onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de geldende lozingsnormen. Daarnaast is de RWZI sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige stand der techniek.

In oktober 2020 is Columbus Innovation Group in opdracht van Waterschap Vechtstromen gestart met de variantenstudie RWZI Tubbergen. Gedurende de studie zijn verschillende zuiveringsprocessen (Phoredox, BCFS en Nereda) afgewogen om te komen tot een voorkeursvariant. Door de strenge effluenteisen bleek de toepassing van nageschakelde zandfiltratie voor alle varianten noodzakelijk.

Review Afvalwatersysteem Westerkwartier

Jaar: 2020 - 2021
Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Tijdens de informatiebijeenkomsten met de grondeigenaren en omwonenden van de beoogde nieuwbouw RWZI Westerkwartier te Gaarkeuken is de vraag gesteld waarom het WNZV heeft gekozen voor centralisatie en niet voor decentralisatie. Tevens werd gevraagd waarom de RWZI’s in Marum en Zuidhorn niet open kunnen blijven, zodat er geen persleidingen hoeven worden aangelegd door de percelen van de grondeigenaren. Ook binnen het WNZV zijn er een aantal kritische kanttekeningen gemaakt of de keuze voor centralisatie wel de juiste oplossing is.

Om de gemaakte keuze voor centralisatie nogmaals te toetsen zijn door CIG in opdracht van WNZV drie scenario’s met elkaar vergeleken:
Scenario 1: Centrale variant waarbij het afvalwater van het gehele afvalwatersysteem op de RWZI Westerkwartier (locatie Gaarkeuken) wordt behandeld.

Scenario 2: Decentrale variant waarbij het afvalwater van het afvalwatersysteem afzonderlijk zal worden behandeld op de huidige locaties van de RWZI’s Gaarkeuken, RWZI Zuidhorn en RWZI Marum.

Scenario 3: Het afvalwater van Gaarkeuken en Zuidhorn zal worden behandeld op de nieuwe RWZI Gaarkeuken-Zuidhorn (locatie huidige RWZI Gaarkeuken) en lozen op het Van Starkenborghkanaal.

De effluenteisen voor N- en P zijn voor de RWZI Marum gebaseerd op een in het verleden uitgevoerde E&I analyse en gedurende het project getoetst aan een opnieuw uitgevoerde E&I analyse. Op basis van deze effluenteisen is in de review rekening gehouden met nageschakelde zandfiltratie. Daarnaast is de RWZI Marum aangemerkt als hotspot van organische micro verontreinigingen zodat voor deze locatie ook rekening is gehouden met een nabehandelingsstap voor medicijnrestenverwijdering (Ozon).

Op basis van de afzonderlijke investeringskosten per RWZI en de investeringskosten voor de betreffende transportleidingen zijn de totale investeringskosten en de exploitatiekosten per scenario berekend. Naast de financiële vergelijking zijn ook andere aspecten beschouwd die een mogelijk invloed op de keuze kunnen hebben.

Voor Ontwerp RWZI Westerkwartier

Jaar: 2019 - 2020
Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Columbus Innovation Group heeft samen met het projectteam van Waterschap Noorderzijlvest een aantal sessies uitgevoerd om op basis van expert judgement te kiezen voor één variant/technologie voor het vervangen van RWZI Gaarkeuken. Uitgangspunt was dat de bestaande RWZI Gaarkeuken tijdens de bouw van de nieuwe RWZI Westerkwartier de bedrijfsvoering ongehinderd kan blijven plaats vinden. Op basis van de uitgevoerde Expert Judgement is er één variant geselecteerd die het beste aan de gestelde eisen kan voldoen, voor de realisatie van de nieuwe RWZI Westerkwartier. Het Voor Ontwerp is daarna opgesteld, besproken en goed gekeurd door de opdrachtgever binnen een termijn van 6 weken. Vervolgens zijn de projectrisico’s gezamenlijk met de opdrachtgever geanalyseerd en verwerkt in een V&G rapportage. De kosten behorende bij het Voor Ontwerp zijn opgesteld met behulp van de SSK methodiek.

De projectrisico’s, zover die in de ontwerpfase al bekend zijn, zijn gezamenlijk met de opdrachtgever geanalyseerd en verwerkt in de rapportage V&G ontwerp RWZI Westerkwartier. De kosten behorende bij het Voor Ontwerp zijn opgesteld met behulp van de SSK methodiek.

Quick scan koeling BECH

Jaar: 2020
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe (IPM team)

De procestemperatuur van de gistingstanks en de SBR’s van de Bio-energiecentrale Harderwijk loopt in de zomer onbeheersbaar hoog op. Door de hoge temperatuur in combinatie met de pH en de heersende ammoniumconcentratie in de gistingstanks is een situatie ontstaan waarbij de groei van bacteriën werd beperkt (inhibitie). Om dit te kunnen beoordelen is een analyse van procesdata uitgevoerd. Daarnaast is een er een warmtebalans opgesteld en is er een ontwerp gemaakt hoe de temperatuur kan worden gecontroleerd/beheerst. Tenslotte is de benodigde koel- of verwarmingscapaciteit berekend voor de gistingstanks en andere procesonderdelen van de installatie om tot optimale procescondities te komen.


Uitbreiding biogasnetwerk Noord Deurningen

Jaar: 2019
Opdrachtgever: Energie Coöperatie IJskoud

Het biogasnetwerk Noord Deurningen wordt uitgebreid door de aansluiting van een tweede afnemer. Het gaat hierbij om een kwekerij in de directe nabijheid van het bestaande biogasnetwerk Noord Deurningen. Hiervoor is de aanleg van circa 1 km biogasleiding, de installatie van een biogasketel en de aansluiting op het bestaande biogasnetwerk benodigd. Columbus Innovation Group levert de projectleider voor de realisatie van de nieuwe aansluiting.


Tender Evaluatie AWZI Zuivelfabriek en melkveebedrijf Libanlait en AWZI Wijnhuis Ksara (Libanon)

Jaar: 2017 - 2018
Opdrachtgever: Wereld Waternet / Ministry of Environment (LEPAP) Lebanon

In het najaar van 2017 heeft Columbus Innovation Group een tweetal tender evaluaties uitgevoerd voor Libanlait in Hosh Sneid in de Bekaa Vallei, de grootste zuivelfabriek van Libanon, en voor het gerenommeerde wijnhuis Ksara in Zahle. De zuivelfabriek verwerkt de melk die afkomstig is van het op de locatie gelegen eigen melkveebedrijf met 3000 koeien.

Tijdens een werkbezoek aan beide locaties, zijn de plannen met het management van de bedrijven in detail besproken. Columbus Innovation Group heeft na deze gesprekken voor beide situaties allereerst een procesontwerp uitgewerkt en is daarna begonnen om de beschikbare offertes te beoordelen. De resultaten met onze adviezen zijn beschreven in een tweetal rapportages. Op basis van deze resultaten hebben een aantal leveranciers voor de mogelijkheid gekregen om op basis van aanvullende informatie hun aanbieding aan te passen en te verduidelijken. CIG heeft de aangepaste offertes opnieuw beoordeeld en een advies voor het vervolg van de aanbesteding uitgebracht aan de opdrachtgevers.Projectleider realisatie mono-vergistingsproject op boerderij schaal in Noord Deurningen

Jaar: 2016 - 2019
Opdrachtgever: Energie Coöperatie IJskoud

In Noordoost-Twente, het landschap rondom Noord Deurningen, is een uniek project gerealiseerd waarbij de mest van zes melkveebedrijven op boerderijschaal wordt vergist. Het geproduceerde gas wordt vervolgens via een nieuw aangelegd biogasnetwerk getransporteerd naar een afnemer op het nabijgelegen industrieterrein van Denekamp. Het biogas wordt ingezet als aardgasvervanger voor de productie van stoom en zal vanaf het tweede kwartaal van 2019 worden geleverd.


Ondersteuning afdeling projectrealisatie

Jaar: 2018
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Columbus Innovation Group heeft ondersteuning geleverd aan de afdeling ‘Projectrealisatie’ van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De volgende werkzaamheden zijn hierbij uitgevoerd:
- Het ontwerpen van zuiveringtechnische installaties en onderdelen daarvan.
- Het ontwerpen van systeemgemalen.
- Het schrijven van bestekken, programma van eisen en vraagspecificaties voor de realisatie.
- Uitwerkingen van ontwerpen in een detailraming


Verwijdering van medicijnresten door grondstofterugwinning uit influent RWZI Ede

Jaar: 2018-2019
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Columbus Innovation Group heeft de periferie ontworpen, aanbesteed en de realisatie begeleid voor het pilot project, winning cellulose uit het influent van de RWZI Ede. Om het aandeel medicijnresten uit het afvalwater te kunnen verwijderen en daarmee de toename van concentratie medicijnresten in het oppervlaktewater tegen te gaan, is op de RWZI Ede een pilot installatie gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk gemaakt cellulose uit afvalwater te scheiden en deze vervolgens met behulp van pyrolyse om te zetten in actiefkool.

BVP-gemaal De Neust

Jaar: 2018
Opdrachtgever: Civiele aannemer Van Hattum en Blankevoort

Columbus Innovation Group reageerde op een traject van de afdeling ‘Peilbeheer’ van het Waterschap Rivierenland. We ontwikkelden een oplossing voor het vervangen van oppervlaktewatergemaal De Neust in Tricht. Om de heftige pieken in de RWA op te kunnen vangen moest de capaciteit van gemaal De Neust worden verhoogd naar een capaciteit van 4,4m3/s. Het realiseren van een vispassage was onderdeel van het ontwerp. De grootste uitdaging was het behoud van het bestaande gemaal De Neust, dat een monument is. Het voorstel was de bovenbouw van het gemaal compleet te verplaatsen en na de bouw van het nieuwe gemaal terug te plaatsen. De inzending werd als beste gewaardeerd volgens ‘prestatie-inkoop’ of ‘Best Value Procurement’. Voor het maken van het ontwerp en de verdediging van het ontwerp tijdens een interview, heeft Columbus Innovation Group als ontwerpleider zijn diensten verleend.

BVP RWZI Dodewaard

Jaar: 2018
Opdrachtgever: Aannemer combinatie Mobilis, RWB, Moekotte en TAUW

Columbus Innovation Group reageerde in 2018 op een traject van het Waterschap Rivierenland. We leverden een oplossing voor het uitbreiden van de hydraulische capaciteit van de RWZI Dodewaard en gelijktijdig voor het aansluiten van de woonkernen Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg op een nieuw te bouwen RWZI. De grootste uitdaging was om de installatie energieneutraal te laten werken. De inzending werd als beste gewaardeerd volgens ‘prestatie-inkoop’ of ‘Best Value Procurement’. Voor het maken van het ontwerp en de verdediging van het ontwerp tijdens een interview, heeft Columbus Innovation Group als ontwerpleider zijn diensten verleend aan deze combinatie.

In bedrijfstelling review Bio-energiecentrale Harderwijk (BECH)

Jaar: 2018
Opdrachtgever: BECH

De bio-energiecentrale Harderwijk gaat op jaarbasis 12,5 miljoen kuub biogas produceren en is volledig circulair ingericht. Deze centrale bestaat uit een vergistingsinstallatie die met warmte van de rioolwaterzuivering biomassa door vergisting verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Columbus Innovation Group heeft een review gemaakt op het ontwerp en de biogasveiligheid (o.a. ATEX) getoetst met behulp van een hazard and operability study (HAZOP). De uitkomsten uit de HAZOP zijn uitgewerkt in een ontwerpadvies aan BECH en besproken met de ondernemer. De uitgevoerde aanpassingen zijn door Columbus Innovation Group gecontroleerd en gerapporteerd aan BECH.

Ondersteuning en advisering doorstart slibverwerking RWZI Echten

Jaar: 2018/2019
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Columbus Innovation Group heeft in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek uitgevoerd naar de hoedanigheid van de slibverwerkingsinstallatie op de RWZI Echten. De slibverwerkingsinstallatie was uit bedrijf genomen, omdat de veiligheid voor de werknemers niet langer gegarandeerd kon worden. Tijdens het onderzoek is vooral aandacht geschonken aan de procesuitvoering, bedrijfsveiligheid (ATEX) en de status van de toegepaste materialen, machines en procesbesturing. Het eindrapport dient ter ondersteuning en advisering aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta ten behoeve van de doorstart van de slibverwerking RWZI Echten.

ATS Bommelerwaard

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel

In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft Columbus Innovation Group een afvalwater transportsysteem ontworpen voor het verzamelen van het afvalwater van 110 tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard naar de RWZI Zaltbommel. Het ontwerp is tot stand gekomen in een bouwteam, waarin de opdrachtgever nauw samenwerkt met zijn adviseurs. Bij het vaststellen van de uitgangspunten is gebruik gemaakt van Mind Mapping, hiermee is de discussie gevisualiseerd en continu geactualiseerd. Het resultaat van deze discussie is verwerkt in de uitgangspuntenrapportage. Vervolgens zijn de uitgangspunten m.b.v. van system engineering uitgewerkt naar een voorontwerp met Proces Flow Diagram (PFD).


Haalbaarheidsonderzoek waterkrachtcentrale in de Dinkel

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Stichting Duurzaam Noord Deurningen

In opdracht van Stichting Duurzaam Noord Deurningen heeft Columbus Innovation Group een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de inzet van een waterkrachtcentrale in de Dinkel. Het plan is om een waterkrachtcentrale in de stuw ‘Stokkenspiek’ te integreren. Er zijn verschillende technologieën vergeleken. Een belangrijk aspect bij de uiteindelijke keuze, naast de financiële consequenties, is de visvriendelijkheid van de gekozen technologie. Daarnaast is bekeken of het mogelijk is ook terug te kunnen pompen, om zo vistrek in de Dinkel te faciliteren. Waterschap Vechtstromen gaat de komende periode in het kader van het waterhuishoudingsplan van het betreffende gebied een keuze maken ten aanzien van de toekomstige inzet van stuw Stokkenspiek. Daarna kan worden gestart met het uitwerken van het DO.


Effluent beluchting

Jaar: 2017
Opdrachtgever: ADS

Voor het Waterschap de Dommel, heeft de CIG in onder aanneming een VO gemaakt voor het realiseren van een nabeluchting in de effluentleiding van de RWZI Eindhoven. In het VO zijn de navolgende procesonderdelen uitgewerkt:

Meetput
Het ontwerpen van een nieuwe meetput aan het einde van de effluentbeluchtingsgoot voor het plaatsen van bemonstering- en analyseapparatuur.
Compressorinstallatie
Aanpassing van de roostergoedruimte van het bedrijfswatergebouw voor het plaatsten van 3 schroefcompressoren inclusief luchtbehandelingskast. De schakelruimte van het bedrijfswatergebouw wordt uitgebreid met nieuw te plaatsten schakelkasten.
Beluchting effluentgoot
Geschikt maken van de bestaande effluentgoot om te kunnen worden ingezet als nabeluchtingsruimte.
By-pass
Naast de bestaande effluentgoot is een nieuwe by-pass leiding voorzien.
Kantelstuw
In het ontwerp van het uitstroomwerk is een stuwinrichting opgenomen met een uitstroompunt voor de by-pass leiding. Het uitstroomwerk is aangepast met een ontwerp van een kantelstuw voor het samenvoegen van de beluchte effluent en effluent dat via de bypass wordt afgevoerd.

Ondersteuning afdeling projecten

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Columbus Innovation Group heeft ondersteuning geleverd aan de afdeling projecten van het Waterschap Vechtstromen, door het detacheren van een zuiveringtechnisch adviseur. Het doel van de ondersteuning was het inventariseren van onderhoudswerkzaamheden van zuiveringstechnische werken.

Voorontwerp uitbreiding RWZI Kampen

Jaar: 2017
Opdrachtgever: Aannemersbedrijf van Haarst B.V.

Columbus Innovation Group heeft een voorontwerp gemaakt voor de uitbreiding van de RWZI Kampen. Een ontwerp gebaseerd op het BCFS-principe is uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met de voorwaarden in de vraagspecificatie. Er is tevens ondersteuning verleend bij het uitwerken van de benodigde aanbestedingsdocumenten ‘design en construct’ met als voorwaarden de UAV-GC 2005.

Review optimalisatie slibverwarmingssysteem RWZI Zwolle

Jaar: 2017
Opdrachtgever: ADS groep Water

ADS groep Water heeft Columbus Innovation Group opdracht gegeven om een second opinion uit te voeren op het voorstel van Royal Haskoning/DHV voor het verwarmen van de thermofiele en mesofiele slibgistingssystemen van de RWZI Zwolle.
Columbus Innovation Group heeft het ontwerp voor het slibverwarmingssysteem beoordeeld en gecontroleerd op eventuele omissies. Voorafgaand aan de uitvoering werd advies uitgebracht over ontwerpverbeteringen. .

Procestechnoloog Slibverbranding

Jaar: 2014-2016
Opdrachtgever: Afval en Energie Bedrijf Amsterdam

Voor de afdeling ‘Technologie en Projecten’ heeft CIG gedurende 2 jaar het slibverbrandingsproces van AEB Amsterdam geoptimaliseerd, waardoor de verbrandingscapaciteit is toegenomen van 70Kt/j naar 100Kt/j.
AEB Amsterdam is een huisvuil­verbrandingsentrale die per jaar 1.4Mt afval per jaar verwerkt. Door middel van co-verbranding wordt communaal slib verbrand in de vuilverbranding. Dankzij de ontwikkeling en realisatie van procesaanpassingen is de verwerkingscapaciteit met ruim 40% toegenomen. Vervolgens is een voorontwerp en haalbaarheidsstudie gemaakt voor het drogen van communaal slib tot 95% d.s. tot biogranulaat. De organische natte fractie (ONF) zal uit het huisvuil worden gescheiden en vergist. Voor het verwerken van het digestaat is eveneens een voorontwerp met een haalbaarheidsstudie gemaakt voor het drogen van het digestaat tot 95% d.s. tot biogranulaat.
Beide biogranulaatstromen zijn stabiel, stinken niet en kunnen eenvoudig worden opgeslagen. Het biogranulaat kan worden ingezet als biobrandstof in de vuilverbrander, als stuurbrandstof of elders als groene co-brandstof.

Interim Manager Proces Automatisering

Jaar: 2013-2014
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Voor de afdeling ‘Proces Automatisering’ van het Waterschap Rivierenland, heeft Columbus Innovation Group anderhalf jaar het vervangen van de procesautomatisering voor RWZI’s en Afvalwatertransportsystemen begeleid. Het project met de benaming iPA, omvatte 39 rioolwaterzuiverings­installaties en 184 rioolgemalen met een totaal investeringsbedrag van 21 miljoen euro. In het verlengde hiervan zijn de eerste proefopstellingen gemaakt voor de realisatie van een centrale regelkamer.


Over ons


Ing. Ben Bisseling is zijn loopbaan begonnen als Elektrotechnicus bij de afdeling beheer en onderhoud bij het dan juist opgerichte Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Gedurende de jaren bij het ZOG heeft hij zich in de avonduren verder kunnen ontwikkelen door achtereenvolgend de studies Elektrotechniek, Werktuigbouw en Meet & Regeltechniek aan de Pedagogische Technische Hogeschool (PTH) in Enschede te volgen. In de tijd bij het ZOG werden door hem en zijn team RWZI’s en gemalen in eigen beheer vergaand geautomatiseerd en bestaande zuiveringsprocessen geoptimaliseerd. Tevens werden in die tijd lokale zuiveringen vervangen door grote centraal gelegen RWZI’s. Bij de bouw van deze RWZI’s en bij de aanleg van de Afvalwater transportsystemen maakte hij onderdeel uit van de nieuwbouwteams. Na een periode van 18 jaar maakte hij de overstap naar RoyalHaskoning, voor het opzetten van een afdeling Afvalwaterbehandeling. Deze afdeling groeide uit naar een team van 70 mensen, waarmee zowel nationaal als internationaal 44 RWZI’s en 60 Afvalwatertransport systemen, ontworpen en gerealiseerd zijn. Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij RoyalHakoning 3 patenten op zijn naam verkregen, één voor het anaerobe behandelen van afvalwater MUASB®, één voor het vergisten van communaal slib of mest COLUMBUS® en het Sordino® concept het omzetten van geluid in thermische energie. Na een loopbaan van 21 jaar bij RoyalHaskoning werd vanuit zijn functie als Director Innovation & Business development de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau Columbus Innovation Concepts, welke inmiddels is uitgegroeid naar de Columbus Innovation Group.


Dr. Ir. Jeroen Hulsbeek is een bedreven en deskundige ontwerp- en procestechnoloog met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het ontwerp van waterzuiveringsinstallaties. Na zijn studie aan de Landbouw Universiteit Wageningen (nu WUR) heeft hij in 1994 zijn promotieonderzoek m.b.t. biologische N- en P-verwijdering succesvol afgerond aan de Technische Universität Hannover. De daaropvolgende jaren is hij bij Royal Haskoning betrokken geweest bij het ontwerp van een groot aantal RWZI’s als discipline verantwoordelijke of projectleider. Daarnaast is Jeroen ook betrokken geweest bij de uitvoering van adviesdiensten ten aanzien van de optimalisatie afvalwatersystemen, slibbehandeling en vergisting. Vanaf 2007 tot eind 2016 was hij als Technical Manager binnen Norit/Pentair verantwoordelijk voor de afdelingen Processengineering & Commissioning en de afdeling Service Management. De afgelopen jaren heeft Jeroen gemerkt dat hij de meeste voldoening haalt uit zijn werk door inhoudelijk met projecten bezig te zijn. Daarom is hij in 2017 de uitdaging aangegaan om binnen de Columbus Innovation Group deze projecten zelf te initiëren en vervolgens met het best mogelijke projectteam uit te voeren.

Samenwerkingspartners


Unieke samenwerking in Nederland met Flow Concept Hannover
Flow Concept is de specialist voor CFD modulering bij afvalwaterbehandeling en slibverwerking. CFD - modellering is een krachtig instrument voor de bepaling van de optimale configuratie:
- Locatie in- en uitgaande stromen.
- Locatie en aantal beluchtingsvelden.
- Locatie, richting en vermogen voortstuwers.
Referenties
Almere (Carrousel), Heenvliet (MBR), Drachten (BCFS)

Contact

Ben Bisseling
b.bisseling@columbusinnovationgroup.com
LinkedIn
+31 6 223 26 300

Jeroen Hulsbeek
j.hulsbeek@columbusinnovationgroup.com
LinkedIn
+31 6 248 38 970


Columbus Innovation Group

Postadres
Elshardt 16, 7041 SW
’s-Heerenberg, NL

Bezoekadres
Oranjestraat 10, 4751 CC
Holten, NL
info@columbusinnovationgroup.com

KVK 67738133